Kerosene

Bring to a Household Hazardous Waste collection.